SLIPEN – Nytt kulturhus i Saltdal

Om prosjektet

Skisseforslag.

TIND har på oppdrag for Kulturteknikk As utarbeidet skisser av kulturhus ved SLIPEN Scene i Rognan.

SLIPEN scene består av en 12 m høy verkstedhall på ca 700m2 fra 1970. I tilknytning til den ligger et 4 et. kontorbygg som skal rives. SLIPEN Scene ligger langs Rognanfjæra i sentrum av Rognan. I sjøkanten mellom gamle naust viser SLIPEN den historiske utviklingen av båtbyggertradisjonen i Rognan fra manuell båtbygging i naustene til industriell båtbygging på slipen og i verkstedhallen. På tomten er det utsikt ut fjorden mot nord, mot skogkledde fjell på øst og vestsiden og innover Saltdalen mot sør.

Nybygget er organisert rundt den eksisterende verkstedhallen, slik at dette blir hjertet i prosjektet. På grunn av den dårlige tilstanden til verkstedhallen, vil nybyggets konstruksjon og fasade støtte opp om og isolerer hallen. Ved å plassere gangsonen i nybygget rundt verkstedhallen skapes det et klart skille i overgangen mellom eksisterende og nytt bygg. Gangsonen får dagslys gjennom glass i taket over.

Et to-etasjes volum er plassert på nord- og vestsiden. Dette forholder seg til høyden på byggene rundt. På grunn av nærheten til havet og problemstillinger knyttet til havnivåstigning- og stormflo, legges første etasje i nybygget på samme kotehøyde som gulvet i verkstedhallen, derfor står volumet i 2 etasjer på søyler mot nord. Et tre-etasjes volum er plassert på sør- og østsiden. Dette forholder seg til høyden på eksisterende verkstedhall. Høydeforskjellen på de to volumene gjør at eksisterende verkstedhall blir synlig fra utsiden og det kommer inn dagslys gjennom vinduer i 3 etasjen på verkstedhallen.

Mot sørvest og sentrum etableres et torg. Nybyggets fasade mot torget, en dobbelhøy glassfasade viderefører torget helt inn til verkstedhallen, heretter kalt konsertsalen. Torget forbindes med fjæra i passasjen mellomkulturhuset og nauset. Det foreslås å plassere et utendørs båtmuseum under bygget- mellom søylene og på kaia mot nord, som en del av formidlingen av båtbyggertradisjonen i Rognanfjæra.

Ankomst til bygget skjer fra torget til en dobbelhøy foaje med glassfasade ut mot torget og direkte inngang til konsertsalen. Foajeen går over til å bli en cafe med servering fra baren i konsertsalen. Videre kommer man inn i biblioteket. Biblioteket går over 2 etasjer, og det er flott utsikt utover fjorden fra begge etasjene. Ved siden av biblioteket ligger kinoen. Salen er også ment å bli brukt til andre arrangementer og forestillinger, og da kan lerretet rulles opp og utsikten utover fjorden kan fylle salen. Mot sør, hvor det eksisterende kontorbygget står, plasseres kontorene til kulturadministrasjonen i de to øverste etasjene og servicefunksjoner til konsertsalen i 1 et. På hjørnet mot torget plasseres kontoret for Sammen-prosjektet. De vil også ha lager og utleie på andre siden av torget i Liengnauset. På østsiden av bygget ligger vareleveringen og innlast, med direkte inngang til konsertsalen. Videre ligger øvingslokalet for korps med tilhørende lager. I 3 et. over dette ligger klasserommet til vgs og kulturskolen med tilhørende arealer for danse- og tegnesal på mesaninen i konsertsalen.

Nybygget er tenkt bygget med en synlig trekonstruksjon og med yttervegger og interiør kledt i tre, inspirert av båtbyggertradisjonen i Rognan og treproduksjonen i Saltdalen.


Årstall: 2017