Lysværket

Lysværket

Rehabilitering og transformasjon av Svolværs første el-verk til fritidsbolig.

Sted:
Svolvær
Årstall:
2020
Type:
Bolig, Transformasjon
Lysværket
Lysværket

Efter den foreløpige Prøve, man fik igaar, maa man sige at Lysværket har gjort en udmærket Start. Det nye Lys viste sig aa være vakkert, rolig og ganske sterkt, skjønt det maatte kjæmpe med Dagslyset

(Lofotkraft/ Svolvær Historielag)

Lysværket
Lysværket
Lysværket

Lysværket ligger vakkert til ved utløp av Kongselva og er del av et større kulturmiljø omkring Leirosen. Leirosen er registrert som del av nyere tids kulturminner. Kulturmiljøet omfatter kraftstasjon med rørgate, kai og fundamenter etter fabrikk og bestyrerbolig med uthus. I 1908 ble Svolværs første kraftstasjon anlagt her, drevet av fossen fra Lille Kongsvann. Stasjonen ble bygget ut i 1917. I 1956 brant fabrikken og deler av kraftverket. Fabrikken ble totalskadet, men kraftverket ble restaurert og satt i drift.

Dagens bygningsmasse er tidvis i svært dårlig forfatning og har behov for restaurering for å forhindre ytterligere forfall. Konseptet Lysværket bygger opp under stedets historie som tidligere el-verk. Den lysende takstrukturen skal synliggjøre og skape en dypere forståelse for tidligere bruk. Det foreslåes å legge opp til en kulturhistorisk vandring i forbindelse med gjennomgående turvei. Stoppesteder, sitteplasser ved elva og gode informasjonsskilt kan utformes i tråd med bebyggelsen.

Lysværket skal skånsomt rehabiliteres med utgangspunkt i opprinnelig materialbruk. Det søkes å bevare størst mulig del av eksisterende konstruksjoner. Kledning i øvre etasje foreslåes erstattet med spiler i ubehandlet trevirke og bakenforliggende glass. Spilene gir lys inn, men virker skjermende i vinkel. Vindus- og døråpninger foreslåes i eksisterende eller tidligere hultakninger. Slik bidrar vi til å videreføre en levende kulturarv. I dagslys vil bygget være svært likt opprinnelig utrykk.

Lysværket
Lysværket
Lysværket
Lysværket
Lysværket
Lysværket